Algemene voorwaarden

Donateursschap Aikikai Aikido Enkhuizen

Artikel 1: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Stichting Aikikai Aikido Enkhuizen en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten en diensten van Stichting Aikikai Aikido Enkhuizen (hierna te noemen “de deelnemer/donateur”).
2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2: Aanmelding en Donateurlidmaatschap Stichting Aikikai Aikido Enkhuizen
1. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden. Het donateurs lidmaatschap vangt aan, nadat Stichting Aikikai Aikido Enkhuizen het inschrijfformulier heeft ontvangen op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. De overeenkomst gaat na de proefmaand automatisch over in een definitief abonnement tot wederopzegging. Het opzegtermijn bedraagt minimaal 1 kalender maand.
3. Voor de eerste training/deelnamen bij Stichting Aikikai Aikido Enkhuizen ontvangt de deelnemer een Aikido Paspoort. Uitsluitend op vertoon van dit Aikido Paspoort van Stichting Aikikai Aikido Enkhuizen krijgt een deelnemer toegang tot de reguliere trainingen in de dojo van Stichting Aikikai Aikido Enkhuizen.
4. Jongeren vanaf de leeftijd van 14 jaar zijn welkom om deel te nemen, mits schriftelijke toestemming van ouders en/of voogd.
5. Het deelnemerschap/donateurlidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
6. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van het Aikido Paspoort van Stichting Aikikai Aikido Enkhuizen, blijft de betalingsverplichting voor het lopende lidmaatschapsmaand onverminderd van kracht. Een vervangende Aikido Paspoort kan tegen betaling van € 10 worden verkregen.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
1. Een lidmaatschap van Stichting Aikikai Aikido Enkhuizen zal altijd op de 1e van de maand ingaan en is altijd voor de duur van 1 maand, met stilzwijgende verlenging van telkens 1 maand.
2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vooraf via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het lidmaatschap uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden,met een minimum van €150,=, zijn voor rekening van de deelnemer.
4. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen.
5. De toegang tot de activiteiten van Stichting Aikikai Aikido Enkhuizen worden ontzegd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. De deelnemer kan dan de toegang tot de reguliere activiteiten worden geweigerd met uitzondering van de extra georganiseerde stages & seminars. Stichting Aikikai Aikido Enkhuizen is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
6. Stichting Aikikai Aikido Enkhuizen behoudt zich het recht om tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 5, lid 1.

Artikel 4: Trainingstijden
1. Stichting Aikikai Aikido Enkhuizen behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
2. Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan stages en/of – Seminars, die aangeboden worden door Stichting Aikikai Aikido Enkhuizen, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Stichting Aikikai Aikido Enkhuizen gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

Artikel 5: Beëindiging van het lidmaatschap
1. De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij Stichting Aikikai Aikido Enkhuizen.
2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1.
3. De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1.
4. Stichting Aikikai Aikido Enkhuizen behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van het stichtingsbestuur een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid
1. Stichting Aikikai Aikido Enkhuizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
2. Het deelnemen aan de Activiteiten, trainingen,stages en seminars bij Stichting Aikikai Aikido Enkhuizen, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
3. Stichting Aikikai Aikido Enkhuizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.
4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
5. Tevens zal de deelnemer Stichting Aikikai Aikido Enkhuizen vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 8: Huisregels
1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Stichting Aikikai Aikido Enkhuizen -dojo en hiernaar te handelen.
2. De algemene voorwaarden en de huisregels van de Stichting Aikikai Aikido Enkhuizen-dojo staan op de website van Aikikai Aikido Enkhuizen en zijn in de dojo van de Stichting Aikikai Aikido Enkhuizen op te vragen.

Artikel 9: Persoonsgegevens
1. Stichting Aikikai Aikido Enkhuizen verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede administratie. Stichting Aikikai Aikido Enkhuizen kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij Stichting Aikikai Aikido Enkhuizen door middel van een schriftelijke kennisgeving of afmelden via de “Aikikai Aikido Enkhuizen Nieuwsbrief”.
2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Stichting Aikikai Aikido Enkhuizen zijn opgenomen. Stichting Aikikai Aikido Enkhuizen en haar vrijwilligers/werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 10: Rechtstoepassing
1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Stichting Aikikai Aikido Enkhuizen aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Stichting Aikikai Aikido Enkhuizen, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar de Stichting Aikikai Aikido Enkhuizen is gevestigd.
3. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Stichting Aikikai Aikido Enkhuizen te accepteren.

Bestuur

Stichting Aikikai Aikido Enkhuizen

Overtuigd?

Kom een keer gratis mee trainen!