Nieuwe Dojo / New Dojo

Please scroll down for more languages

13873006_1070654452999926_4103019796394099017_n

Left: Jasper Schmidt (Dojocho) Right: Peter Koning

Vandaag zaterdag 30 juli 2016 is voor ons, de leden van Aikikai Aikido Enkhuizen, een gedenkwaardige dag. Na maanden van voorbereidingen is het eindelijk zover ,we konden de mat voor de eerste keer in onze nieuwe dojo (oefenruimte ) leggen. Maar niet alleen de tatami (mat) ligt, ook is er een heuse Kamiza (een ere plek waar het portret van O”sensei Morihei Ueshiba hangt, en die voor en na de les in seiza word geëerd ) gemaakt door Jasper en een beetje hulp van mij. Samen met Jasper en Marjan beoefenen wij al ruim twintig jaar aikido ,maar altijd bij ESC ,wat overigens altijd prima is gegaan. Toch hadden we de laatste tijd steeds meer het gevoel dat het tijd werd om op eigen benen te staan en vandaar ook dat we deze stap hebben genomen. Gelukkig zijn er onder onze leden een aantal mensen geweest die graag iets extra’s wilden en willen doen ,zodat we een eigen bestuur konden oprichten .Uiteraard wil ik deze mensen, zonder ze bij naam te noemen, hartelijk bedanken voor hun mateloze inzet. Ik ben echt trots op bijvoorbeeld onze prachtige site maar ook de saamhorigheid die er in onze groep is. Verder wil ik aankondigen dat ons streven om zoveel mogelijk contacten op te doen op bijvoorbeeld de stages die wij in binnen en buitenland bezoeken blijft,en natuurlijk gaan we proberen om ook in onze eigen regio andere scholen met ons te verbinden Waardoor het mogelijk wordt om grote aikido meesters te kunnen laten overkomen om bij ons stages te komen geven. Mijns inziens is het bezoeken van stages heel belangrijk omdat je het aikido dan vanuit verschillende invalshoeken ziet en dus altijd bijzonder leerzaam is voor zowel beginners als gevorderden en bovendien kom je in aanraking met mensen vanuit heel Europa en bij sommige stages zelfs van buiten Europa. Tijdens een stage bij Stephane Benedetti in Spanje hebben we een paar heel bijzondere Aikidoka’s ontmoet en en ze uitgenodigd om bij ons een keer een stage te geven. Zo hebben we contact met mensen uit Zwitserland ,Spanje Frankrijk ,Luxemburg en Engeland, en al deze mensen zijn zeer bereidwillig om bij ons stages te verzorgen. Onlangs hebben wij meegedaan aan een goede doelen stage bij onze vrienden van de Zaanse aikido vereniging Hikari wat een fantastische dag was en je de verbondenheid en het plezier dat iedereen in aikido heeft letterlijk kon voelen. Dit is wat wij zo vaak mogelijk willen ervaren, want aikido betekend voor mij voornamelijk plezier. Ik hoop dat al onze leden zich heel snel thuis zullen voelen en met dezelfde gedrevenheid als onze Sensei Jasper aan zoveel mogelijk lessen en stages zullen meedoen. Mij rest alleen nog even Honkies (de beste sushi in Enkhuizen ) te bedanken voor de heerlijke sushi die ze vanwege het bovengenoemde feestelijk feit voor een zeer gereduceerde prijs hebben aangeboden. Mijn naam is Peter

Deutsch

Heute ist Samstag, 30. Juli 2016 für uns, den Mitgliedern des Aikikai Aikido Enkhuizen, ein denkwürdiger Tag. Nach monatelanger Vorbereitung ist endlich gekommen, könnten wir die Matte zum ersten Mal in unser neues Dojo (Übungsraum). Aber nicht nur die Tatami (Matte) gibt es auch eine echte Kamidana (ein ehrenamtlicher Ort wo das Porträt des O “Sensei Morihei Ueshiba, sowie vor und nach dem Unterricht in Seiza Wort geehrt) erstellt von Jasper und ein wenig Hilfe von mir. Zusammen mit Jasper und Marjan üben Aikido für mehr als zwanzig Jahren, aber wir immer am ESC, die immer gut ist. Trotzdem hatten wir das letzte Mal mehr und mehr das Gefühl, dass es an der Zeit, um auf eigenen Beinen zu stehen und das ist auch, warum wir diesen Schritt gemacht haben. Glücklicherweise gibt es eine Reihe von Menschen, die gerne unter unseren Mitgliedern wollte etwas Besonderes und tun wollen, so dass wir einen eigenen Vorstand einrichten könnte. Natürlich möchte ich diese Menschen, ohne sie ganz herzlich für ihre unermessliche Anstrengung zu nennen. Ich bin wirklich stolz auf, zum Beispiel unsere wunderbare Seite, aber auch die Zweisamkeit draußen in unserer Gruppe. Ich möchte auch verkünden, dass unsere Anstrengungen zu machen, wie viele Kontakte auf z. B. Praktika, die wir im in- und Ausland bleibt und natürlich auch wir versuchen wollen, in unserer eigenen Region Verbindung mit unseren anderen Schulen machen es möglich große Aikido Meister zu kommen, bei uns Praktika zu kommen zu besuchen. Ich denke, Besuch Praktika sehr wichtig ist, weil Sie Aikido als aus verschiedenen Blickwinkeln und so immer besonders lehrreich für Anfänger und Fortgeschrittene und Sie in Kontakt mit Menschen aus ganz Europa und einige Praktika auch von außerhalb Europas kommen. Während eines Praktikums mit Stephane Benedetti in Spanien haben wir ein paar ganz besondere Aikido treffen und und sie uns einmal ein Praktikum eingeladen. So haben wir Kontakt mit Menschen aus der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Spanien, England und all diese Menschen sind sehr bereit, sich uns anzuschließen, Praktika. Wir haben vor kurzem in einem Charity-Praktikum bei unseren Freunden von Zaanse Aikido Association Hikari was für ein fantastischer Tag war und Sie empfinden der Verbundenheit und der Spaß, den jeder im Aikido hat buchstäblich könnte teilgenommen. Dies ist, was wir wollen, erleben Sie so oft wie möglich, weil Aikido für mich bedeutet vor allem Spaß. Ich hoffe, dass alle unsere Mitglieder sich zu Hause sehr schnell und mit der gleichen Begeisterung wie unser Sensei Jasper, wie viele Lektionen fühlen und Praktika werden sich anschließen. Der rest mich einfach Honkies (das beste Sushi in Enkhuizen) Danke für das leckere Sushi, die sie aufgrund der oben genannten festliche Tatsache für einen sehr günstigen Preis anbieten. Mein Name ist Peter

English

Today Saturday, July 30th, 2016 is for us, the members of Aikikai Aikido Enkhuizen, a memorable day. After months of preparations it has finally come, we could place the mat for the first time in our new dojo (rehearsal room). But not only the tatami (mat), there is also a real Kamiza (an honorary place with the portrait of O “sensei Morihei Ueshiba, and before and after class in seiza will be honored) created by Jasper and a little help from me. Together with Jasper and Marjanwe are practicing aikido for over twenty years, but we always at ESC, which was always fine. Still we had the last time more and more the feeling that it was time to stand on our own feet and that is also why we have taken this step. Fortunately, there are a number of people among our members who wanted something extra and want to do it, so that we could set up our own board. Obviously I want to thank these people, most warmly for their immeasurable effort. I’m really proud, for example, our wonderful site but also the togetherness there is in our group. I would also like to announce that our efforts to make as many contacts on the internships that visit in Holland and abroad continues, and of course we try other schools in our own region to connect with us Making it possible to happen to large aikido masters to join us internships to come. I think visiting internships is very important because you aikido than from different angles and so always particularly instructive for both beginners and advanced and you come into contact with people from all over Europe and in some internships even from outside Europe. During an internship with Stephane Benedetti in Spain we havemet a few very special Aikidoka’s and we invited them to join us someday at an internship. Thus we have contact with people from Switzerland, France, Luxembourg and Spain, England and all these people are very willing to join us internships. We have recently participated in a charity internship at our friends from Zaanse aikido Association Hikari what a fantastic day and you could literally feel the connectedness and the fun that everyone in aikido has. This is what we want to experience as often as possible, because aikido means to me mostly fun. I hope that all our members will feel at home very quickly and with the same enthusiasm as our Sensei Jasper to join in as many lessons and internships Me rest simply to thank Honkies (the best sushi in Enkhuizen) for the delicious sushi that they because of the above festive fact for a very discounted price offer. My name is Peter.

Español

Avui dissabte, juliol 30, 2016 és per a nosaltres, els membres de l’Aikikai Aikido Enkhuizen, un dia memorable. Després de mesos de preparatius finalment ha arribat, hem pogut l’estora per primera vegada al nostre nou dojo (sala d’assaig). Però no només el tatami (mat), també hi ha un Kamiza real (un honorari lloc on el retrat d’O “sensei Morihei Ueshiba i abans i després de classe en seiza paraula d’honor) creada per Jasper i ajuda una mica de mi. Juntament amb Jaspi i Marjan practicant d’aikido per més de vint anys, però estem sempre a ESC, que sempre està molt bé. Encara vam tenir l’última vegada més la sensació que era temps per reposar en propis dos peus i que també és per què hem pres aquest pas. Afortunadament, hi ha un nombre de persones que com entre els nostres socis volia alguna cosa extra i vol fer, així que ens podria posar cap amunt de seu propi tauler. Evidentment vull anomenar aquestes persones, sense ells, més càlida per seu incommensurable esforç. Jo sóc realment orgull de, per exemple, nostre lloc meravellós però també la Unió que hi ha en el nostre grup. També m’agradaria anunciar que els nostres esforços per fer com molts contactes en per exemple les pràctiques que estem a casa i a l’estranger queda i per descomptat va a intentar visitar al nostre propi país per connectar amb els nostres altres escoles que els mestres d’aikido gran possible de venir per acompanyar-nos pràctiques per venir. Crec que el visitant pràctiques és molt important perquè vostè aikido que des de diferents ángulos i així sempre particularment instructiu per a dos principiants i avançats i entren en contacte amb gent de tot Europa i en algunes pràctiques fins i tot des d’Europa exterior. Durant una passanties amb Stephane Benedetti a Espanya tenim complir uns Aikido molt especial i i conviden a unir nos una vegada una passanties. Així tenim contacte amb la gent de Suïssa, França, Luxemburg i Espanya, Anglaterra i totes aquestes persones estan molt disposats a acompanyar-nos pràctiques. Recentment, hem participat en una passantia caritat als nostres amics de Zaanse Hikari Associació va ser el que un dia fantàstic d’aikido i la connexió i la diversió que té tothom a d’aikido, literalment, podria sentir. Això és el que volem a l’experiència tan sovint com sigui possible, perquè l’aikido significa per a mi sobretot divertit. Espero que tots els nostres membres sentirà a casa molt ràpidament i amb el mateix entusiasme com nostres Jaspi Sensei a tantes classes i pràctiques es sumin. Em resta simplement Honkies (el millor sushi a Enkhuizen) per agrair el sushi deliciós que a causa del fet festiu anterior a un preu molt reduït ofereixen. El meu nom és Peter

Français

Samedi 30 juillet 2016 est aujourd’hui pour nous, les membres d’Enkhuizen Aikido Aikikai, une journée mémorable. Après les mois de préparation est enfin arrivé, nous pourrions le tapis pour la première fois dans notre nouveau dojo (salle de répétition). Mais non seulement le tatami (tapis), il y a aussi une vraie Kamiza (une place honorifique où le portrait de O « sensei Morihei Ueshiba et avant et après la classe en seiza mot honoré) créé par Jasper et un peu d’aide de moi. Avec Jasper et Marjan pratiquant Aïkido pour plus de vingt ans, mais nous avons toujours à l’ESC, qui est toujours très bien. Toujours nous avons eu la dernière fois plus le sentiment qu’il était temps de voler de ses propres ailes et c’est aussi pourquoi nous avons pris cette mesure. Heureusement, il existe un certain nombre de gens qui aiment parmi nos membres voulus quelque chose de plus et je tiens à faire, afin que nous pourrions mettre en place son propre Conseil d’administration. Évidemment, je veux nommer ces gens, sans eux, très chaleureusement pour leur effort incommensurable. Je suis vraiment fier de, par exemple, notre site merveilleux mais aussi la convivialité là-bas dans notre groupe. Je tiens également à annoncer que nos efforts à faire que de nombreux contacts sur par exemple les stages qu’il nous reste à la maison et à l’étranger et bien sûr nous allons essayer de rendre visite dans notre région pour se connecter avec nos autres écoles rendant maîtres d’Aïkido grand possible de venir nous rejoindre les stages à venir. Je pense que la visite de stages est très important car vous Aïkido que sous des angles différents et donc toujours particulièrement instructif pour les deux débutants et avancés et vous venez en contact avec des personnes de toute l’Europe et dans certains stages même extra-européennes. Lors d’un stage avec Stephane Benedetti en Espagne nous avons rencontrer de quelques très spécial Aikido et et ils ont invité à se pour joindre une fois un stage. Ainsi, nous avons des contacts avec des gens de Suisse, France, Luxembourg et Espagne, l’Angleterre et tous ces gens sont très disposés à nous rejoindre stages. Nous avons récemment participé à un stage de charité à nos amis de Zaanse aikido Qu’association Hikari quelle journée fantastique était et vous la connectivité et le plaisir que tout le monde dans l’aïkido a littéralement pouvaient sentir. C’est ce que nous voulons faire l’expérience aussi souvent que possible, car l’Aïkido signifie pour moi surtout amusant. J’espère que tous nos membres vont sentirez chez vous très rapidement et avec le même enthousiasme que notre Jasper Sensei à autant de leçons et stages seront joindront. Me reposer simplement Honkies (les meilleurs sushis à Enkhuizen) afin de remercier pour le délicieux sushis qui offrent au festif fait ci-dessus pour un prix très réduit. Mon nom est Peter

 

Overtuigd?

Kom een keer gratis mee trainen!